إعلان مُمول
 • Win55 là một nhà cái trực tuyến cung cấp các dịch vụ cá cược đa dạng như cá độ bóng đá, casino trực tuyến, slot game, và nhiều trò chơi khác. Với giao diện trực quan, trải nghiệm người dùng tốt, và sự đa dạng trong lựa chọn trò chơi, Win55 là điểm đến phổ biến cho người chơi tại Việt Nam.
  Thông tin chi tiết:
  Website: https://55win55.dev/
  Địa chỉ: 88 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Email: alexander28jenkins4886@gmail.com
  Phone: 08686723732
  #win55, #win55_casino, #nha_cai_win55
  Social:
  https://www.facebook.com/win55dev1
  https://twitter.com/win55dev1
  https://www.youtube.com/@win55dev1
  https://www.pinterest.com/win55dev1/
  https://ko-fi.com/win55dev
  https://kemono.im/win55dev/win55dev
  https://writeablog.net/win55dev/win55dev
  https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/win55dev/9056734
  https://manylink.co/@win55dev
  Win55 là một nhà cái trực tuyến cung cấp các dịch vụ cá cược đa dạng như cá độ bóng đá, casino trực tuyến, slot game, và nhiều trò chơi khác. Với giao diện trực quan, trải nghiệm người dùng tốt, và sự đa dạng trong lựa chọn trò chơi, Win55 là điểm đến phổ biến cho người chơi tại Việt Nam. Thông tin chi tiết: Website: https://55win55.dev/ Địa chỉ: 88 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: alexander28jenkins4886@gmail.com Phone: 08686723732 #win55, #win55_casino, #nha_cai_win55 Social: https://www.facebook.com/win55dev1 https://twitter.com/win55dev1 https://www.youtube.com/@win55dev1 https://www.pinterest.com/win55dev1/ https://ko-fi.com/win55dev https://kemono.im/win55dev/win55dev https://writeablog.net/win55dev/win55dev https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/win55dev/9056734 https://manylink.co/@win55dev
  55WIN55.DEV
  Trang chủ
  Win55 – Thiên đường cá cược trực tuyến xanh chín chinh phục hàng triệu bet thủ. Kho game khủng, ưu đãi cực sốc sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí và kiếm tiền của bạn.
  0 التعليقات 0 المشاركات 74 مشاهدة 0 معاينة
 • Hire .Net Developer in India: Flexible Solutions for Your Projects

  https://qonotech.com/hire-developers/hire-dot-net-developer.php

  Are you looking to elevate your software development projects with top-tier talent? At Qono Tech, we offer tailored solutions to hire .NET developers in India. Our extensive talent network ensures you get skilled professionals to meet your unique project requirements. Read on to discover why hiring a .NET developer in India with Qono Tech is the perfect choice for your business.

  Why Choose Qono Tech to Hire .Net Developer in India?
  At Qono Tech, we understand that every project is unique. That’s why we’ve meticulously sourced, screened, and assembled a network of top .NET developers with profound expertise in the .NET framework. Our flexible and cost-effective hiring solutions are designed to meet diverse business needs, ensuring you get the best talent without breaking the bank.

  Our Service Packages
  Our .NET developers are passionate about bringing your vision to life. We offer three flexible hiring packages to accommodate your needs:

  Hourly
  Engage our skilled .NET developers on an hourly basis. Pay only for the hours you need and gain access to top-notch .NET developers for your specific tasks.

  Monthly
  The monthly hiring package is ideal for businesses with mid-term development needs. Our proficient .NET developers will handle your software development requirements for a fixed monthly fee.

  Long-Term
  For large-scale projects or a series of .NET development tasks demanding a committed and extended partnership, our Long-Term Hiring .NET Developers Package is the way to go.

  https://qonotech.com/hire-developers/hire-dot-net-developer.php

  Hire .NET Developers in 5 Easy Steps
  Are you looking to enhance your software development projects with skilled .NET developers? Follow these five simple steps to find and hire the best talent for your team:

  Inquiry: Start by sharing a brief overview of your project ideas and requirements with us. We place utmost importance on ensuring that all your details remain confidential and secure.

  Select CV: Explore a curated list of potential .NET developers. Review their CVs and shortlist the ones who seem to be a perfect fit for your project needs, ensuring you get the best .NET developer.

  Assessment: Conduct phone or video interviews to personally assess the skill and ability of the shortlisted candidates, ensuring you select the right fit for your project.

  Trial Run: Before making a long-term commitment, avail of our complimentary 40-hours trial period. During this trial period, you can evaluate our .NET developer's expertise and work ethic.

  Add Resource to Your Team: If you’re convinced with the trial performance, proceed with the formal onboarding process and welcome your new .NET developer to your dynamic team.

  Our .NET Developers' Framework & Technology Expertise
  Our developers are proficient in a wide range of frameworks, platforms, languages, and tools, including:

  Framework and Platform:

  ASP.NET Core
  .NET Core
  .NET Framework
  ASP.NET MVC
  WPF
  Xamarin
  ASP.NET Web Forms
  Languages:

  HTML
  CSS
  Typescript
  JavaScript
  SQL
  VB.NET
  C#
  DevOps Tools:

  Azure DevOps
  Jenkins
  GitLab
  Docker
  Kubernetes
  Libraries:

  MediatR
  MVVM Toolkit
  MVVM Light Toolkit
  Visual Studio Code
  Front-end:

  Angular.js
  React.js
  Vue.js
  Looking for Dedicated .NET Developers?
  Qono Tech has the highly qualified and expert team of designers and developers you need to start planning and executing your project today. Hire .Net developer in India with Qono Tech to ensure your project’s success. Get in touch with us now to find out more about our flexible hiring packages and begin your journey toward achieving your business goals.
  Hire .Net Developer in India: Flexible Solutions for Your Projects https://qonotech.com/hire-developers/hire-dot-net-developer.php Are you looking to elevate your software development projects with top-tier talent? At Qono Tech, we offer tailored solutions to hire .NET developers in India. Our extensive talent network ensures you get skilled professionals to meet your unique project requirements. Read on to discover why hiring a .NET developer in India with Qono Tech is the perfect choice for your business. Why Choose Qono Tech to Hire .Net Developer in India? At Qono Tech, we understand that every project is unique. That’s why we’ve meticulously sourced, screened, and assembled a network of top .NET developers with profound expertise in the .NET framework. Our flexible and cost-effective hiring solutions are designed to meet diverse business needs, ensuring you get the best talent without breaking the bank. Our Service Packages Our .NET developers are passionate about bringing your vision to life. We offer three flexible hiring packages to accommodate your needs: Hourly Engage our skilled .NET developers on an hourly basis. Pay only for the hours you need and gain access to top-notch .NET developers for your specific tasks. Monthly The monthly hiring package is ideal for businesses with mid-term development needs. Our proficient .NET developers will handle your software development requirements for a fixed monthly fee. Long-Term For large-scale projects or a series of .NET development tasks demanding a committed and extended partnership, our Long-Term Hiring .NET Developers Package is the way to go. https://qonotech.com/hire-developers/hire-dot-net-developer.php Hire .NET Developers in 5 Easy Steps Are you looking to enhance your software development projects with skilled .NET developers? Follow these five simple steps to find and hire the best talent for your team: Inquiry: Start by sharing a brief overview of your project ideas and requirements with us. We place utmost importance on ensuring that all your details remain confidential and secure. Select CV: Explore a curated list of potential .NET developers. Review their CVs and shortlist the ones who seem to be a perfect fit for your project needs, ensuring you get the best .NET developer. Assessment: Conduct phone or video interviews to personally assess the skill and ability of the shortlisted candidates, ensuring you select the right fit for your project. Trial Run: Before making a long-term commitment, avail of our complimentary 40-hours trial period. During this trial period, you can evaluate our .NET developer's expertise and work ethic. Add Resource to Your Team: If you’re convinced with the trial performance, proceed with the formal onboarding process and welcome your new .NET developer to your dynamic team. Our .NET Developers' Framework & Technology Expertise Our developers are proficient in a wide range of frameworks, platforms, languages, and tools, including: Framework and Platform: ASP.NET Core .NET Core .NET Framework ASP.NET MVC WPF Xamarin ASP.NET Web Forms Languages: HTML CSS Typescript JavaScript SQL VB.NET C# DevOps Tools: Azure DevOps Jenkins GitLab Docker Kubernetes Libraries: MediatR MVVM Toolkit MVVM Light Toolkit Visual Studio Code Front-end: Angular.js React.js Vue.js Looking for Dedicated .NET Developers? Qono Tech has the highly qualified and expert team of designers and developers you need to start planning and executing your project today. Hire .Net developer in India with Qono Tech to ensure your project’s success. Get in touch with us now to find out more about our flexible hiring packages and begin your journey toward achieving your business goals.
  Hire .Net Developers in India | Top .Net Programmers
  Hire .Net Developers at cost-effective rates. Elevate your projects with our dedicated .Net developer’s expertise. Inquire now!
  0 التعليقات 0 المشاركات 292 مشاهدة 0 معاينة
 • Hire DevOps Developers in India from Qono Tech

  https://qonotech.com/hire-developers/hire-devops-engineers.php

  In today's tech-driven landscape, the demand for seamless software delivery and deployment has never been higher. If you're seeking to fortify your team with top-tier DevOps talent, look no further than Qono Tech. Our dedicated team of DevOps professionals in India is primed to cater to your global needs, offering a diverse array of services ranging from development and plugin integration to automation and API development.

  Why Choose Qono Tech?

  At Qono Tech, we understand that every project is unique, and that's why we tailor our services to meet your specific requirements. By choosing Qono Tech, you gain access to:

  Skilled DevOps Developers: Our team comprises seasoned DevOps experts who are passionate about turning your vision into reality.

  Flexible Hiring Packages: We offer three distinct hiring packages - Hourly, Monthly, and Long-Term - to accommodate projects of varying scopes and durations.

  Our Service Packages:

  Hourly: Engage our DevOps engineers on an hourly basis and pay only for the hours you need.

  Monthly: Ideal for businesses with mid-term development needs, our monthly package ensures a fixed fee for proficient DevOps services.

  Long-Term: For extensive projects requiring a committed partnership, opt for our long-term package to secure ongoing DevOps support.

  https://qonotech.com/hire-developers/hire-devops-engineers.php

  Streamlined Hiring Process:

  Inquiry: Share your project details with us, and rest assured that confidentiality is our priority.

  Select CV: Browse through curated CVs and shortlist the perfect fit for your project.

  Assessment: Conduct interviews to assess candidates' skills and suitability.

  Trial Run: Test our DevOps engineers' capabilities with a complimentary 40-hour trial period.

  Onboarding: Once satisfied, formalize the onboarding process and integrate your new DevOps engineer into your team seamlessly.

  Our Expertise:

  Cloud: AWS, Google Cloud, Azure

  Container: Kubernetes, Amazon ECS

  CI/CD: Jenkins, GitHub, BitBucket, Selenium, SonarQube

  Security: BurpSuite, Nmap, Wireshark

  Configuration Management: Ansible, Chef, Puppet, Terraform

  Monitoring: Amazon CloudWatch, Splunk, Slack

  Testing: Blazemeter, jMeter

  Ready to Elevate Your Projects?

  Whether you're embarking on a new venture or seeking to optimize existing processes, Qono Tech is your partner in success. With our dedicated DevOps engineers in India, you can transcend limitations and achieve unparalleled efficiency in software delivery. Reach out to us today to kickstart your journey towards excellence!
  Hire DevOps Developers in India from Qono Tech https://qonotech.com/hire-developers/hire-devops-engineers.php In today's tech-driven landscape, the demand for seamless software delivery and deployment has never been higher. If you're seeking to fortify your team with top-tier DevOps talent, look no further than Qono Tech. Our dedicated team of DevOps professionals in India is primed to cater to your global needs, offering a diverse array of services ranging from development and plugin integration to automation and API development. Why Choose Qono Tech? At Qono Tech, we understand that every project is unique, and that's why we tailor our services to meet your specific requirements. By choosing Qono Tech, you gain access to: Skilled DevOps Developers: Our team comprises seasoned DevOps experts who are passionate about turning your vision into reality. Flexible Hiring Packages: We offer three distinct hiring packages - Hourly, Monthly, and Long-Term - to accommodate projects of varying scopes and durations. Our Service Packages: Hourly: Engage our DevOps engineers on an hourly basis and pay only for the hours you need. Monthly: Ideal for businesses with mid-term development needs, our monthly package ensures a fixed fee for proficient DevOps services. Long-Term: For extensive projects requiring a committed partnership, opt for our long-term package to secure ongoing DevOps support. https://qonotech.com/hire-developers/hire-devops-engineers.php Streamlined Hiring Process: Inquiry: Share your project details with us, and rest assured that confidentiality is our priority. Select CV: Browse through curated CVs and shortlist the perfect fit for your project. Assessment: Conduct interviews to assess candidates' skills and suitability. Trial Run: Test our DevOps engineers' capabilities with a complimentary 40-hour trial period. Onboarding: Once satisfied, formalize the onboarding process and integrate your new DevOps engineer into your team seamlessly. Our Expertise: Cloud: AWS, Google Cloud, Azure Container: Kubernetes, Amazon ECS CI/CD: Jenkins, GitHub, BitBucket, Selenium, SonarQube Security: BurpSuite, Nmap, Wireshark Configuration Management: Ansible, Chef, Puppet, Terraform Monitoring: Amazon CloudWatch, Splunk, Slack Testing: Blazemeter, jMeter Ready to Elevate Your Projects? Whether you're embarking on a new venture or seeking to optimize existing processes, Qono Tech is your partner in success. With our dedicated DevOps engineers in India, you can transcend limitations and achieve unparalleled efficiency in software delivery. Reach out to us today to kickstart your journey towards excellence!
  Hire DevOps Engineers in India| Skilled DevOps Professionals
  Streamline your development process with skilled DevOps Engineers. Optimize collaboration and efficiency. Hire DevOps Engineers for your team today.
  0 التعليقات 0 المشاركات 192 مشاهدة 0 معاينة
 • https://hkrtrainings.com/jenkins-training
  https://hkrtrainings.com/jenkins-training
  HKRTRAININGS.COM
  Jenkins Training | #1 Jenkins Certification Course Online
  Elevate your DevOps skills with Jenkins Training. Master automation, continuous integration, and deployment pipelines. Enroll now!
  0 التعليقات 0 المشاركات 131 مشاهدة 0 معاينة
 • Continuous Integration using Jenkins with Python

  #ContinuousIntegration #IntegratingJenkinswithPython #JenkinsIntegration #ContinuousDeployment #PythonAutomation
  #Jenkins

  https://www.inexture.com/integration-using-jenkins-with-python/
  Continuous Integration using Jenkins with Python #ContinuousIntegration #IntegratingJenkinswithPython #JenkinsIntegration #ContinuousDeployment #PythonAutomation #Jenkins https://www.inexture.com/integration-using-jenkins-with-python/
  WWW.INEXTURE.COM
  Continuous Integration using Jenkins with Python
  Explore seamless development with Continuous Integration using Jenkins and Python. Learn the essentials of integrating Jenkins with Python for efficient software deployment and management.
  0 التعليقات 0 المشاركات 667 مشاهدة 0 معاينة
 • https://hkrtrainings.com/jenkins-training
  https://hkrtrainings.com/jenkins-training
  HKRTRAININGS.COM
  Jenkins Training | Jenkins Certification Training Online
  Enroll HKR Jenkins Training➔ 30 Hrs Course ✔2 Industry Use-cases ✔Live Projects ✔ Self-paced videos ✔24x7 Support ✔Job Guaranteed ✔Join Now
  0 التعليقات 0 المشاركات 228 مشاهدة 0 معاينة
 • InchAGrow Male Enhancement Reviews: Having a low libido at such a young age is hard to deal with.
  https://mynewsdesk24x7.com/get-inchagrow
  Official Website:- https://groups.google.com/g/inchagrow-price/c/qOGxLsmj9Ms
  https://groups.google.com/g/inchagrow-price/c/qOGxLsmj9Ms
  https://groups.google.com/g/inchagrow-uses/c/DUeMsM42mpU
  https://sites.google.com/view/inchagrow-limited
  https://sites.google.com/view/inchagrow-male-enhancementscam
  https://in.pinterest.com/pin/987977236985814093
  https://in.pinterest.com/pin/987977236985814091
  https://inchagrow-supplement-reviews.jimdosite.com/
  https://www.sympla.com.br/produtor/inchagrowunitedstates
  https://www.sympla.com.br/produtor/inchagrowmaleenhancementcustomerreviews
  https://www.sympla.com.br/produtor/inchagrowreviewsofficial
  https://huggingface.co/datasets/CharlotteAvitia1/InchagrowMaleEnhancement/blob/main/README.md
  https://huggingface.co/datasets/jenkinslorie/Inchagrow/blob/main/README.md
  InchAGrow Male Enhancement Reviews: Having a low libido at such a young age is hard to deal with. https://mynewsdesk24x7.com/get-inchagrow Official Website:- https://groups.google.com/g/inchagrow-price/c/qOGxLsmj9Ms https://groups.google.com/g/inchagrow-price/c/qOGxLsmj9Ms https://groups.google.com/g/inchagrow-uses/c/DUeMsM42mpU https://sites.google.com/view/inchagrow-limited https://sites.google.com/view/inchagrow-male-enhancementscam https://in.pinterest.com/pin/987977236985814093 https://in.pinterest.com/pin/987977236985814091 https://inchagrow-supplement-reviews.jimdosite.com/ https://www.sympla.com.br/produtor/inchagrowunitedstates https://www.sympla.com.br/produtor/inchagrowmaleenhancementcustomerreviews https://www.sympla.com.br/produtor/inchagrowreviewsofficial https://huggingface.co/datasets/CharlotteAvitia1/InchagrowMaleEnhancement/blob/main/README.md https://huggingface.co/datasets/jenkinslorie/Inchagrow/blob/main/README.md
  0 التعليقات 0 المشاركات 957 مشاهدة 0 معاينة
 • Get your Dream Job with our Jenkins Training

  This Jenkins certification training helps you learn server automation, continuous integration, build and configuration tools, Jenkins master-slave architecture, different types of plugins, implementing automated testing and more through hands-on projects and exercises. Enroll now to become a certified Jenkins Engineer(CJE). To know more about this course click on the following url

  #jenkinstraining #jenkinscourse #jenkinscertification

  https://hkrtrainings.com/jenkins-training
  Get your Dream Job with our Jenkins Training This Jenkins certification training helps you learn server automation, continuous integration, build and configuration tools, Jenkins master-slave architecture, different types of plugins, implementing automated testing and more through hands-on projects and exercises. Enroll now to become a certified Jenkins Engineer(CJE). To know more about this course click on the following url #jenkinstraining #jenkinscourse #jenkinscertification https://hkrtrainings.com/jenkins-training
  0 التعليقات 0 المشاركات 265 مشاهدة 0 معاينة
 • Jenkins devOps tools provide a never before seen logical way of automated code integration and deployment process. Impressico, the Jenkins company, will help you to make sense of all these tools and guide you towards their proper usage. we automate the scripting process to make your pipeline creation swift.

  Source : https://www.impressico.com/jenkins/
  Jenkins devOps tools provide a never before seen logical way of automated code integration and deployment process. Impressico, the Jenkins company, will help you to make sense of all these tools and guide you towards their proper usage. we automate the scripting process to make your pipeline creation swift. Source : https://www.impressico.com/jenkins/
  WWW.IMPRESSICO.COM
  Jenkins DevOps | Azure DevOps Jenkins - Impressico
  Jenkins Company - Accelerate the software development process by automating it. Jenkins DevOps Service manages and controls software delivery processes. Contact Us.
  0 التعليقات 0 المشاركات 369 مشاهدة 0 معاينة
 • At Oodles, we understand the importance of automation in modern software development practices. That's why we offer top-notch Jenkins expertise to our clients. Our Jenkins experts are highly skilled and experienced in developing, testing, and deploying software using this popular open-source automation tool.
  At Oodles, we understand the importance of automation in modern software development practices. That's why we offer top-notch Jenkins expertise to our clients. Our Jenkins experts are highly skilled and experienced in developing, testing, and deploying software using this popular open-source automation tool.
  0 التعليقات 0 المشاركات 182 مشاهدة 0 معاينة
الصفحات المعززة
إعلان مُمول

Instant Money Transfers - Open Free Account

Mobile Money made easy, all currencies

إعلان مُمول